Ensamkommande barn – en dynamisk marknad att tjäna pengar på

Centern: vill att Europa öppnar upp för fler ensamkommande flyktingbarn

– Centerpartiet är öppet för att diskutera frågan om ensamkommande flyktingbarn, men då snarare ur perspektivet att öka mottagandet av dem i övriga Europa snarare än att minska mottagandet i Sverige.

– I mina ögon är det lite oklart vad Staffan Danielsson egentligen vill uppnå med sitt inlägg på DN-debatt, säger Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Fredrick Federley angående dagens DN-debattartikel från Staffan Danielsson.

– Den åldersbestämning som han efterfrågar finns redan idag och görs enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Åldersbestämning är en medicinsk fråga och inte en politisk.

– Sverige ska fullgöra sitt ansvar enligt svensk rätt och internationella konventioner och centerpartiet vill att fler människor ges möjlighet att komma till Sverige inte färre.

– Problemet idag är inte de barn som kommer till Sverige utan alla de barn som aldrig får komma till Europa.

Det Centerpartiet och hela Riksdagen ljuger om

2012: Ensamkommande: utnyttjas 760.000kr

Boendet Villa Ossian i Påryd kostar 765 000 kronor per barn och år.
Boendet Horisont i Kalmar kostar 483 000 kronor per barn och år.
Boendet Slöjdaregatan i Kalmar kostar 550 000 kronor per barn och år.
Socialnämnden i Kalmar kommun har ett stort underskott så de måste se över sina kostnader.

2012: Ensamkommande försörjs 80.000kr

I Sverige som helhet hade år 2010 mer än 83 procent av personer mellan 20 och 24 år en inkomst och nästan hälften tjänade 80 000 kronor om året eller mer. I den här gruppen hade knappt hälften en inkomst och 22 procent tjänade över 80 000. Inom ett område ligger de ensamkommande barnen bra till. Av de 275 som har uppnått 18 års ålder har 100 körkort. Det gör det lättare att få arbete i framtiden.

En stor del vill dock studera, men hinner inte i kapp sina jämnåriga. Nästan var fjärde person över 18 år har tvingats ta studielån bara för att läsa in grundskolan eller gymnasiet. Enligt uppgifter från CSN är det 64 personer i DN:s granskning som på det här sättet har skuldsatt sig.

2012: Det uppmärksammade fallet ALI

Migrationsverket stoppar utvisningen av den afghanske pojken Ali, 15, tills vidare.

Det var sent i går eftermiddag som pojkens gode man skickade begäran om ett tillfälligt utvisningsstopp, inhibition, till Migrationsverket.

Schablonbelopp för hela perioden med god man för ensamkommande barn: 16.863kr på 122 dagar

För det fall det ändå skulle beslutas om ett och samma schablonbelopp före och efter up-pehållstillstånd, måste denna för att motsvara de faktiska kostnaderna uppgå till 77 kr per dag enligt följande uträkning: 16 836 kr (122 dagar x 138 kr) + 39 520 kr (608 dagar x 65 kr) = 56 356 kr. Detta belopp ska delas på 730 dagar, vilket gör en genomsnittlig kostnad per dag om 77 kr. I beloppet 77 kr ingår arvode, kostnadsersättning och sociala avgifter. Härut-över tillkommer ersättning för överförmyndarnämndens kostnader för administration, rekry-tering, utbildning och löpande myndighetsutövning, vilket motsvarar minst en handläggar-tjänst på heltid.

Schablonersättning  god man; 30.000 + 50kr per dygn

För barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.

Samma ersättning enligt schablon föreslås för kostnader för god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Ersättning för andra faktiska kostnader slopas. Schablonen föreslås utgöra 50 kr per dygn.

Ensamkommande barn: 61kr dag

61 kronor/dag om mat inte ingår i boendet 24 kronor/dag om mat ingår

740kr ICA kort

Först när ungdomen tillsammans med personal på boendet köpt det som bidraget avser kan ungdomen, om du tycker så, själv få disponera över kortet och sin dagspenning, ca 740 kr/mån. som sätts in på ungdomens konto omkring den elfte-tolfte varje månad. Men med förmaning om, att de alltid måste ha 200 kronor kvar på kortet för akuta sjukbesök och för att kunna få ut medicin från apoteket.

Ersättning god man 650.000 HVB Hem

Den ekonomiska ersättningen brukar det ekonomiska bidraget uppgå till 1800 kr per belagd plats och 1500 kr per tomplats och dygn vilket innebär att HVB hemmet för en ungdom får runt 54.000 kr per månad vilket per år innebär närmare 650.000 kr.

Schablonbelopp för hela perioden med god man för ensamkommande barn: 16.863kr på 122 dagar

För det fall det ändå skulle beslutas om ett och samma schablonbelopp före och efter up-pehållstillstånd, måste denna för att motsvara de faktiska kostnaderna uppgå till 77 kr per dag enligt följande uträkning: 16 836 kr (122 dagar x 138 kr) + 39 520 kr (608 dagar x 65 kr) = 56 356 kr. Detta belopp ska delas på 730 dagar, vilket gör en genomsnittlig kostnad per dag om 77 kr. I beloppet 77 kr ingår arvode, kostnadsersättning och sociala avgifter. Härut-över tillkommer ersättning för överförmyndarnämndens kostnader för administration, rekry-tering, utbildning och löpande myndighetsutövning, vilket motsvarar minst en handläggar-tjänst på heltid.

Schablonersättningar ensamkommande

 För barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.Samma ersättning enligt schablon föreslås för kostnader för god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Ersättning för andra faktiska kostnader slopas. Schablonen föreslås utgöra 50 kr per dygn.

Schablonersättningar ensamkommande

1) God man

 För barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.    Samma ersättning enligt schablon föreslås för kostnader för god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Ersättning för andra faktiska kostnader slopas. Schablonen föreslås utgöra 50 kr per dygn.

2) Anvisningskommun

Socialtjänstens (endast anvisningskommuner) utredningskostnader under asyltiden ersätts med schablon, antingen 31 000 kr per barn

3) Kommuners dygnsersättning

    Om kommunen har överenskommelse med staten om ett antal platser för asylsökande barn i ett anvisningsboende ersätts platserna enligt schablon om 1 600 kr per plats och dygn samt ytterligare 300 kr per plats och dygn om platsen är belagd.

Extra ersättning föreslås kunna ges till ankomstkommuner för ”rimliga” merkostnader. Vad som menas med ”rimliga” merkostnader ska bedömas från fall till fall.

4) HVB hem

  Ersättning för boende och vård föreslås ske enligt två olika schablonbelopp; o ett högre belopp (1 900 kr per dygn och plats) om barnet placeras i ett anvisningsboende (HVB-hem)

5) Familjehem 

39 000 kr per barn. Den högre schablonen avser barn som är placerade hos närstående i ett familjehem (s.k. ebo).   ett lägre belopp (550 kr per dygn och plats) när placering sker i ett familjehem.

Familjehem: 12.000kr barnet + 5000 i sociala utgifter

För Migrationsverket som betalar är familjehemsplaceringar betydligt billigare; cirka 12000 kronor per barn och månad plus 5000 kronor i omkostnader jämfört med drygt 50000 kronor per barn och månad i gruppboenden.

Annonser
av Misslyckande