Ensamkommande barn – en dynamisk marknad att tjäna pengar på

Centern: vill att Europa öppnar upp för fler ensamkommande flyktingbarn

– Centerpartiet är öppet för att diskutera frågan om ensamkommande flyktingbarn, men då snarare ur perspektivet att öka mottagandet av dem i övriga Europa snarare än att minska mottagandet i Sverige.

– I mina ögon är det lite oklart vad Staffan Danielsson egentligen vill uppnå med sitt inlägg på DN-debatt, säger Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Fredrick Federley angående dagens DN-debattartikel från Staffan Danielsson.

– Den åldersbestämning som han efterfrågar finns redan idag och görs enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Åldersbestämning är en medicinsk fråga och inte en politisk.

– Sverige ska fullgöra sitt ansvar enligt svensk rätt och internationella konventioner och centerpartiet vill att fler människor ges möjlighet att komma till Sverige inte färre.

– Problemet idag är inte de barn som kommer till Sverige utan alla de barn som aldrig får komma till Europa.

Det Centerpartiet och hela Riksdagen ljuger om

2012: Ensamkommande: utnyttjas 760.000kr

Boendet Villa Ossian i Påryd kostar 765 000 kronor per barn och år.
Boendet Horisont i Kalmar kostar 483 000 kronor per barn och år.
Boendet Slöjdaregatan i Kalmar kostar 550 000 kronor per barn och år.
Socialnämnden i Kalmar kommun har ett stort underskott så de måste se över sina kostnader.

2012: Ensamkommande försörjs 80.000kr

I Sverige som helhet hade år 2010 mer än 83 procent av personer mellan 20 och 24 år en inkomst och nästan hälften tjänade 80 000 kronor om året eller mer. I den här gruppen hade knappt hälften en inkomst och 22 procent tjänade över 80 000. Inom ett område ligger de ensamkommande barnen bra till. Av de 275 som har uppnått 18 års ålder har 100 körkort. Det gör det lättare att få arbete i framtiden.

En stor del vill dock studera, men hinner inte i kapp sina jämnåriga. Nästan var fjärde person över 18 år har tvingats ta studielån bara för att läsa in grundskolan eller gymnasiet. Enligt uppgifter från CSN är det 64 personer i DN:s granskning som på det här sättet har skuldsatt sig.

2012: Det uppmärksammade fallet ALI

Migrationsverket stoppar utvisningen av den afghanske pojken Ali, 15, tills vidare.

Det var sent i går eftermiddag som pojkens gode man skickade begäran om ett tillfälligt utvisningsstopp, inhibition, till Migrationsverket.

Schablonbelopp för hela perioden med god man för ensamkommande barn: 16.863kr på 122 dagar

För det fall det ändå skulle beslutas om ett och samma schablonbelopp före och efter up-pehållstillstånd, måste denna för att motsvara de faktiska kostnaderna uppgå till 77 kr per dag enligt följande uträkning: 16 836 kr (122 dagar x 138 kr) + 39 520 kr (608 dagar x 65 kr) = 56 356 kr. Detta belopp ska delas på 730 dagar, vilket gör en genomsnittlig kostnad per dag om 77 kr. I beloppet 77 kr ingår arvode, kostnadsersättning och sociala avgifter. Härut-över tillkommer ersättning för överförmyndarnämndens kostnader för administration, rekry-tering, utbildning och löpande myndighetsutövning, vilket motsvarar minst en handläggar-tjänst på heltid.

Schablonersättning  god man; 30.000 + 50kr per dygn

För barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.

Samma ersättning enligt schablon föreslås för kostnader för god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Ersättning för andra faktiska kostnader slopas. Schablonen föreslås utgöra 50 kr per dygn.

Ensamkommande barn: 61kr dag

61 kronor/dag om mat inte ingår i boendet 24 kronor/dag om mat ingår

740kr ICA kort

Först när ungdomen tillsammans med personal på boendet köpt det som bidraget avser kan ungdomen, om du tycker så, själv få disponera över kortet och sin dagspenning, ca 740 kr/mån. som sätts in på ungdomens konto omkring den elfte-tolfte varje månad. Men med förmaning om, att de alltid måste ha 200 kronor kvar på kortet för akuta sjukbesök och för att kunna få ut medicin från apoteket.

Ersättning god man 650.000 HVB Hem

Den ekonomiska ersättningen brukar det ekonomiska bidraget uppgå till 1800 kr per belagd plats och 1500 kr per tomplats och dygn vilket innebär att HVB hemmet för en ungdom får runt 54.000 kr per månad vilket per år innebär närmare 650.000 kr.

Schablonbelopp för hela perioden med god man för ensamkommande barn: 16.863kr på 122 dagar

För det fall det ändå skulle beslutas om ett och samma schablonbelopp före och efter up-pehållstillstånd, måste denna för att motsvara de faktiska kostnaderna uppgå till 77 kr per dag enligt följande uträkning: 16 836 kr (122 dagar x 138 kr) + 39 520 kr (608 dagar x 65 kr) = 56 356 kr. Detta belopp ska delas på 730 dagar, vilket gör en genomsnittlig kostnad per dag om 77 kr. I beloppet 77 kr ingår arvode, kostnadsersättning och sociala avgifter. Härut-över tillkommer ersättning för överförmyndarnämndens kostnader för administration, rekry-tering, utbildning och löpande myndighetsutövning, vilket motsvarar minst en handläggar-tjänst på heltid.

Schablonersättningar ensamkommande

 För barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.Samma ersättning enligt schablon föreslås för kostnader för god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Ersättning för andra faktiska kostnader slopas. Schablonen föreslås utgöra 50 kr per dygn.

Schablonersättningar ensamkommande

1) God man

 För barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.    Samma ersättning enligt schablon föreslås för kostnader för god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Ersättning för andra faktiska kostnader slopas. Schablonen föreslås utgöra 50 kr per dygn.

2) Anvisningskommun

Socialtjänstens (endast anvisningskommuner) utredningskostnader under asyltiden ersätts med schablon, antingen 31 000 kr per barn

3) Kommuners dygnsersättning

    Om kommunen har överenskommelse med staten om ett antal platser för asylsökande barn i ett anvisningsboende ersätts platserna enligt schablon om 1 600 kr per plats och dygn samt ytterligare 300 kr per plats och dygn om platsen är belagd.

Extra ersättning föreslås kunna ges till ankomstkommuner för ”rimliga” merkostnader. Vad som menas med ”rimliga” merkostnader ska bedömas från fall till fall.

4) HVB hem

  Ersättning för boende och vård föreslås ske enligt två olika schablonbelopp; o ett högre belopp (1 900 kr per dygn och plats) om barnet placeras i ett anvisningsboende (HVB-hem)

5) Familjehem 

39 000 kr per barn. Den högre schablonen avser barn som är placerade hos närstående i ett familjehem (s.k. ebo).   ett lägre belopp (550 kr per dygn och plats) när placering sker i ett familjehem.

Familjehem: 12.000kr barnet + 5000 i sociala utgifter

För Migrationsverket som betalar är familjehemsplaceringar betydligt billigare; cirka 12000 kronor per barn och månad plus 5000 kronor i omkostnader jämfört med drygt 50000 kronor per barn och månad i gruppboenden.

Annonser
av Misslyckande

Vapenexport: 12 miljarder – Ensamkommande barn: 8,6 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

Vapenexport: 12 miljarder

Den svenska exporten till Saudiarabien, värd 12 miljarder kronor, kan påverkas negativt av den senaste tidens uppmärksamhet. Det är något Carl Bildt vill förhindra genom att stödja UD som ska göra vad som går för att hjälpa enskilda exportbolag.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

Dalarna järnväg: 23 miljarder – Ensamkommande barn: 8,6 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

Dalarna järnväg: 23 miljarder

Enligt kapacitetsutredningen kostar det 23 miljarder att återställa järnvägens kapacitet. Sedan behövs det 38 miljarder för att kunna bygga ut järnvägen fram till 2025. Utredningen kommer ligga till grund för det förslag, proposition, som regeringen överlämnar till riksdagen för beslut. Utredningen berör landets infrastrukturbehov fram till 2025. En sak är Dalarna och departementet enig om.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

Arbetsåtgärder: 3 miljarder – Ensamkommande barn: 3,3 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

Arbetsåtgärder: 3 miljarder

Landets kommuner kan lägga så mycket som 3 miljarder per år på något som ingen vet om det fungerar. Det handlar om de kommunala arbetsmarknadsåtgärder, som korkmonteringen i Trollhättan är ett exempel på. Och nu reagerar LO starkt.

– Jag anser att det aldrig får vara så att man använder arbetskraft på det här sättet, arbetskraft som i princip är gratis och sen ska tjäna pengar på det. För oss här på facket spelar det ingen roll om det är en kommun eller en privat arbetsgivare, säger Krister Andersson ombudsman LO Västsverige.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

25.000 jobb: 16 miljarder – Ensamkommande barn: 8,6 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

25.000 jobb: 16 miljarder

S föreslår att med 16 miljarder ska skatten på unga som jobbar höjas, med 25 000 färre som har jobb som följd. Sanningen är att S står utan politik för fler jobb. Bakom förslag så som förlängd skolplikt vill S dölja massiva bidragshöjningar till människor som inte arbetar. Vi kommer aldrig acceptera att unga genom arbetslöshet ska betala för S bidragshöjningar.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

S budget: 20 miljarder – Ensamkommande barn: 8,6 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

S budget: 20 miljarder

S-ledaren Stefan Löfven tänker genomföra samma besparingar som den tidigare S-ledningen och räknar därför med ett reformutrymme på 20 miljarder kronor mer än regeringen. Under de kommande tre åren handlar det om ytterligare 20 miljarder kronor. Det förklarade han för partivänner vid en konferens i Vilhelmina i helgen, samtidigt som han varnade partiet för nostalgitripper.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

Socialbidragen ökat på 3 år: 12 miljarder – Ensamkommande barn: 8,6 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

Socialbidragen ökat på 3 år: 12 miljarder

Samtidigt ökar kommunernas kostnader för socialbidrag. På tre år har utgifterna ökat med 25 procent till tolv miljarder.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

Landsting minus: 2,5 miljarder – Ensamkommande barn 3,3 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

Landsting minus: 2,5 miljarder

Landstingens totala resultat landade på minus 2,5 miljarder kronor, vilket är hela 7,2 miljarder sämre än för 2010. Det visar en sammanställning av landstingens bokslut som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har gjort

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

M pensionärskatten: 2,3 miljarder – Ensamkommande barn 3,3 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

M pensionärskatten: 2,3 miljarder

en utlovade sänkningen av pensionärsskatten skjuts upp till 2013–2014 i stället – om de offentliga finanserna är i balans. Reformen beräknas kosta 2,3 miljarder kronor.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

M järnvägar och vägar: 5 miljarder – Ensamkommande barn: 8,6 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

M järnvägar och vägar: 5 miljarder

Sveriges vägar och järnvägar behöver rustas upp. Totalt ska 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg, under 2012-2013.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande