Därför kartläggs barnen

.

För de finns de som talar sanning, men ska tigas ned av andra som talar osanningar!

Staffan Danielsson talar sanning

Staffan Danielsson (C) ”Unga män över 18 år ska inte behandlas som barn”

Det förefaller enligt ovan att en del av dem som söker asyl som ensamkommande och uppger sig vara under 18 år egentligen är äldre, i vissa fall betydligt äldre. Det är mycket ovanligt att asylsökande kan uppvisa pass eller andra identitetshandlingar, vilket ju inte ska lända dem till nackdel. Det kan också vara förståeligt att människor som vill ha asyl försöker komma i åtnjutande av de fördelar som det har att ansöka som minderårig, till exempel särskilt gruppboende, rätt till god man, behandling med förtur och att avvisning tillbaka endast kan ske om mottagande av till exempel anhörig ordnats.

Migrationsministern kartlägger nu skillnaderna i åldersbedömning mellan de nordiska länderna, i syfte att eftersträva enhetlighet, vilket är bra.

Det synsätt som Sverige har vad gäller ensamkommandes ålder är att de är flyktingar och bör tros på sina ord, samt att man hellre bör fria än fälla. Jag kan dela den grundinställningen, men samtidigt gör det faktum att Sverige nu tar emot så oproportionerligt många ensamkommande flyktingar under 18 år – mest i EU – att vi kanske måste harmoniera våra regler mer med vår omvärld.

Det är också uppenbart otillfredsställande om vuxna män placeras på boenden för barn under 18 år, det är inte rätt mot vare sig ungdomarna under 18 år eller de olika personalgrupperna. Dessutom skulle ett antal platser frigöras för ensamkommande under 18 år om det visar sig att en del som nu placerats där i stället borde klassas som vuxna. Detta skulle lätta på trycket och dessutom innebära betydande kostnadsminskningar. Den som är ensamkommande flykting och vuxen har ju självfallet kvar sin rätt till asylprövning, även om han inte längre klassas som barn under 18 år.

Detta är känsliga frågor att diskutera och jag gör det utifrån Sveriges öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik och utifrån en övertygelse att det i längden bäst gagnar en fortsatt sådan politik att relevanta sakfrågor seriöst kan diskuteras.

Den konkreta sakfråga som jag lyfter fram är således om Sverige ska fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år, regelmässigt med asylskäl, och behandla dem som barn under 18 år med de effekter på antalet och på mottagningskostnaderna som jag har redovisat. En ensamkommande från berörda länder som efter åldersbestämning bedöms vara över 18 år kommer med stor sannolikhet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige vilket är bra. Men har inte Sverige både en rätt och närmast en skyldighet att utifrån kraven på likabehandling och förutsägbarhet säkerställa att män över 18 år mottas som sådana och inte som barn?

Staffan Danielsson får mothugg direkt från RIKSDAGEN

Christina Höj Larsen (C) Medicinska undersökningar av flyktingbarn går emot barns rättigheter

Centerpartisten och riksdagsledamoten Staffan Danielsson skriver på DN Debatt i dag den 26 april om åldersbedömning av ensamkommande barn. Han tycker att det kommer hit för många, det går inte att tolka det annorlunda. Centerpartiets ledning har tagit avstånd från utspelet, och Vänsterpartiet beklagar att Danielsson väljer att bidra till ett misstänkliggörande av asylsökande i den offentliga debatten.

Staffan Danielsson verkar vända sig mot en situation där Sverige ”hellre bör fria än fälla” när det gäller den asylsökandes ålder. Därmed vänder Danielsson sig även mot FN:s flyktingorgan UNHCR rekommendationer kring åldersbestämning av ensamkommande barn (Statement of good practice, Seperated children in Europe programme 2009). I programmet framgår tydligt att åldersbestämning endast bör användas i undantagsfall och att individen som bedöms alltid ska vägas till den sökandes fördel.

Staffan Danielsson får mothugg inom CENTER Partiet

Fredrik Federley: C vill att Europa öppnar upp för fler ensamkommande flyktingbarn

– Centerpartiet är öppet för att diskutera frågan om ensamkommande flyktingbarn, men då snarare ur perspektivet att öka mottagandet av dem i övriga Europa snarare än att minska mottagandet i Sverige.

– I mina ögon är det lite oklart vad Staffan Danielsson egentligen vill uppnå med sitt inlägg på DN-debatt, säger Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Fredrick Federley angående dagens DN-debattartikel från Staffan Danielsson.

– Den åldersbestämning som han efterfrågar finns redan idag och görs enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Åldersbestämning är en medicinsk fråga och inte en politisk.

– Sverige ska fullgöra sitt ansvar enligt svensk rätt och internationella konventioner och centerpartiet vill att fler människor ges möjlighet att komma till Sverige inte färre.

– Problemet idag är inte de barn som kommer till Sverige utan alla de barn som aldrig får komma till Europa.

Därför kartläggs ”barnen” pga ”förtroendeinvalda” politiker talar osanningar för sitt eget särintresse!

Annonser
av Misslyckande